VISSERIJREGLEMENTEN VOOR HET COOPERATIEVE DOMEIN Naturia

We hadden liever dat het poëtisch of grappig was, maar eerlijk gezegd is een verordening nogal vervelend. In het algemeen op NaturiaOnze bezoekers begrijpen het snel en goed, dus vertrouwen we hen ook.

Vóór de verordening echter, een belangrijke herinnering; vissen in Naturia is om van vissen EN de natuur te houden, ... inclusief de menselijke natuur.

TITEL I - ALGEMEEN

Artikel 1: Het is een ieder toegestaan te vissen op de twee wateren van de coöperatie NaturiaOm dit te doen, moet u zich houden aan de huidige regelgeving en een visrecht hebben, en u mag zich niet begeven in een waterloop die het ecokamp Chimay doorkruist of in een gebied dat is gemarkeerd met borden met de tekst "Vissen verboden", "Privé badzone", "Doorgang verboden" of "Zone waar dieren worden gevoederd".

De visvangst wordt op de twee genoemde wateren op verschillende wijze beoefend:

- de vijver (stroomafwaarts = 35 are) is uitsluitend bestemd voor de forelvisserij.

- Het meer (1 hectare, 5ares) is voornamelijk gewijd aan het vissen op witvis, karper, baars en snoek. Het wordt uitsluitend beoefend in NO KILL.

Artikel 2 : De visvergunningen en de identiteitskaarten van de vissers moeten bij elke aanvraag door een vertegenwoordiger van de coöperatie worden getoond. Elke weigering om de vergunning te tonen kan worden bestraft overeenkomstig de bepalingen van artikel 10 van dit reglement.

TITEL II - Openings- en sluitingsperioden

Artikel 3:

De visvangst is elke dag van de week open, ook op zaterdag, zondag en feestdagen. Gezien de uitzonderlijke weersomstandigheden die wij al enkele jaren achtereen meemaken, kan het vissen in de stroomafwaartse vijver (forel) verboden zijn als de watertemperatuur te hoog is (vissers worden altijd verzocht vooraf de website www.naturia-chimay.be te raadplegen).

De openingstijden zijn als volgt:

In de lente en de zomer

Ochtend: 7.30 tot 13.00

Middag: van 13:00 tot 20:30

In de herfst en winter: gesloten op dinsdag!

Ochtend: 8.30u tot 13u

Middag: van 13:00 tot 18:30

NB: vissen op halve dagen is alleen mogelijk in de stroomafwaarts gelegen vijver (forel).

TITEL III - Visserijrechten en inschrijving

Artikel 4: De visserijrechten en de abonnementen worden vastgesteld op de volgende bedragen (met uitzondering van bijzondere dagen):

Stroomafwaarts bekken : 

| 1 halve dag 19€ Vangst: 2 forellen van minder dan 45 cm = +/- 2kg

 | 1 dag 29€ Vangst: 4 forellen van minder dan 45 cm = +/- 4 kg

Met de viskaart voor de vijver mag ook in het meer worden gevist

Meer:

| 1 dag 13€ Strikt GEEN DOOD

| 1 jaar 150€ Strikt GEEN DOOD

Individuele tarieven

- Minderjarigen jonger dan 12 jaar die vergezeld zijn van een meerderjarige hengelaar, mogen gratis vissen met 1 hengel en op de kampeerplaats van de begeleider

- Klasse A coöperanten vissen gratis met maximaal twee hengels, altijd in NO KILL, zij mogen vergezeld zijn van een introducé

Artikel 5: Het recht om te vissen en het abonnement zijn strikt persoonlijk. Alle vissers moeten zich aanmelden bij de receptie van het Ecocamp. De visrechten worden vooraf betaald via de online betaalmiddelen of worden ter plaatse door de vertegenwoordiger van de coöperatie geïnd tijdens de ochtend- en middagronden. Als de betaling niet vooraf is betaald, moet aan de hengelaar een bewijs van betaling van de visrechten worden overhandigd; zo niet, dan is de hengelaar verplicht dit te eisen.

TITEL IV - Interne orde

Hoofdstuk 1: Gedrag van de gebruikers van de ecokampvijvers Naturia

 Artikel 6 : De hengelaar dient erop toe te zien dat de beplanting en de oevers van de vijvers niet worden beschadigd en dat de fauna en flora van de vijvers worden gerespecteerd, met name door geen vislijnen, vishaken of andere soorten vistuig in het water of aan de rand van de vijvers achter te laten. Hij mag de dieren op geen enkele manier bang maken, slaan of verminken. De visser moet ervoor zorgen dat de plaats die hij inneemt, schoon is en vrij van vuilnis of papieren wanneer hij vertrekt. Bovendien mag hij geen materiaal van welke aard ook op de banken rond de vijver deponeren, aangezien deze voorbehouden zijn voor wandelaars. Hij moet de privacy en rust van de bewoners van het domein respecteren. Wanneer de vijver bevroren is, is het de gebruikers verboden het ijs te breken.

Hoofdstuk 2: Visgerei

Artikel 7: Elke visser mag maximaal twee lijnen gebruiken. Deze lijnen moeten te allen tijde onder toezicht van de visser blijven. Elke visser moet ervoor zorgen dat zijn lijnen loodrecht op de oever staan. De vangstmogelijkheden mogen niet meer dan de helft van de vijver beslaan. De minimumafstand tussen twee vissers bedraagt 5 meter. De totale ruimte die door elke hengelaar wordt ingenomen en door de verantwoordelijke wordt aangewezen, mag niet meer dan 3 meter bedragen.

Artikel 8: Specifieke voorschriften voor elk waterlichaam

In de vijver stroomafwaarts (forel) De enige twee toegestane vismethoden zijn:

* de geslagen vliegenhengel. Treinen van maximaal drie vliegen zijn toegestaan. Alle gebruikte haken moeten weerhaakloos zijn of de weerhaken moeten met een tang volledig zijn platgedrukt.

* vissen met kunstaas (zacht, scharnierend, lepels), maar ALTIJD met enkele haken zonder weerhaken

Forel wordt verkocht per kilo tegen een prijs van 9,5€/kilo

Gekweekte forel wordt schoongemaakt en in een koelbox geplaatst. Forellen mogen niet worden geleegd op het landgoed.

Zodra het vangstquotum is bereikt, zal alle forel voorzichtig worden teruggezet, waarbij ervoor wordt gezorgd dat de forel in zeer goede gezondheid terugkeert naar het water. Als de forel een stuwing heeft of bloedt, moet hij onmiddellijk en schoon worden gedood. Elke forel die boven het quotum gewond raakt of gedood wordt, moet worden gemeld en wordt onderworpen aan een toeslag van 9,5 euro/kilo.

Elke andere gevangen vissoort moet onmiddellijk worden teruggezet in het water, waarbij ervoor moet worden gezorgd dat hij in goede gezondheid verkeert.

De gevangen rivierkreeft moet uit het water worden gehaald en aan de verantwoordelijke persoon worden teruggegeven

Vliegvissers praktiseren volledig NO KILL. Als zij meer vis willen vangen dan de quota, moeten zij contact opnemen met de beheerder.

Het maximum aantal vissers per keer is 7

In het meer (stroomopwaarts meer)

Alle vormen van visserij kunnen worden beoefend in volledige NO KILL!

Alle gebruikte haken moeten weerhaakloos zijn of de weerhaken moeten met een tang volledig worden platgedrukt. 

Voor vleesetende vissen is het vissen met een lepel, een zacht stuk kunstaas of een jointed lure toegestaan. Vissen met levende en/of dode vis is verboden

Vissen met drijvend brood, met een lijn zonder hengel of met een schepnet is verboden. Het gebruik van pasta is ten strengste verboden.

Het gebruik van lepels, zacht of knobbelig kunstaas is toegestaan. De hoeveelheid aas is beperkt tot 500 gr per visser per dag. De reservehengels worden achter de visser geplaatst (maximale afstand van 4 meter). Een landingsmat voor grote vissen is verplicht!

De Bourriche is verboden. Het gebruik van op afstand bediende voorwerpen is verboden, behalve voor het leggen van lijnen.

De gevangen rivierkreeft moet uit het water worden gehaald en aan de verantwoordelijke persoon worden overhandigd

Nachtvissen is alleen toegestaan in uitzonderlijke gevallen en met de uitdrukkelijke instemming van de NaturiaDe prijs is vastgesteld op 24€/24u inclusief tent voor 2 personen

Het maximum aantal vissers per keer is 16

TITEL V - Controle

Artikel 9: Degenen die verantwoordelijk zijn voor NaturiaHet is de taak van de visserambtenaren erop toe te zien dat deze verordeningen worden nageleefd. Sportvissers zijn verplicht hun bevelen op te volgen. Zij kunnen te allen tijde om inzage verzoeken van alle uitrusting (hengel, uitrusting, enz.) die de hengelaar vergezelt, teneinde eventuele overtredingen van de bepalingen van dit reglement vast te stellen. Weigering van de hengelaar om zich aan deze inspectie te onderwerpen, kan worden bestraft volgens de bepalingen van artikel 10 van dit reglement.

Artikel 10: In geval van overtreding van de voorwaarden van dit reglement, insubordinatie of kwaadwilligheid, kunnen de personen die verantwoordelijk zijn voor Naturia peuvent, le cas échéant, appliquer une ou plusieurs des sanctions suivantes :

  • een weerspannig persoon van het landgoed te verwijderen of hem voor een bepaalde periode te verbieden te vissen;
  • vis die in strijd met de bepalingen van deze verordening is gevangen, in beslag te nemen;
  • de uitrusting van de visser geheel of gedeeltelijk in beslag te nemen indien de geraamde kosten van de door de inbreuk veroorzaakte schade een financieel bedrag vertegenwoordigen dat de visser niet onmiddellijk kan betalen
  • vissen die niet dood of gewond zijn, terug te zetten in de vijver
  • Bovendien kunnen de verantwoordelijken van het landgoed de overtreder verbieden op het landgoed te vissen, hetzij voor een bepaalde periode, hetzij permanent.

TITEL VI Communautaire verbodsbepalingen te allen tijde :

Elke inbreuk op de gemeentelijke verordeningen wordt bestraft met een boete en leidt automatisch tot de onmiddellijke intrekking van de toegang tot de visserij

- nachtvissen, behalve met speciale toestemming

- vissen buiten de visstations

- een vuur maken

- gebruik een boot

- zijn afval achter te laten.

- vissen onder het ijs en dus zodra de vijver geheel of gedeeltelijk bevroren is.

- neem een bad

- Ingrijpen op het waterpeil van de uitlaat monniken

- Leeg je vis ter plaatse.

Parkeren: U wordt verzocht te parkeren voor de ingang van het landgoed op de bezoekersparkeerplaats.

TITEL VII - Aansprakelijkheid

Artikel 11: Indien zich vóór of tijdens het visseizoen een geval van overmacht voordoet dat een, zelfs langdurige, onderbreking van de visserijactiviteit noodzakelijk maakt, zijn de verantwoordelijken van het domein niet verplicht tot terugbetaling, zelfs niet gedeeltelijk, van het bedrag van het biljet of van de visserijactiviteit

Artikel 12 : Het bezit van een abonnement of een visvergunning impliceert kennis en aanvaarding van de bepalingen van dit reglement.

Artikel 13: Degenen die verantwoordelijk zijn voor Naturia wijst alle verantwoordelijkheid af voor verlies of diefstal die zich binnen de grenzen van het landgoed zou kunnen voordoen.

Artikel 14: Alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, zijn onderworpen aan het oordeel van de domeinbeheerders

Artikel 15: Alleen de meest recente voorschriften die op de website www.naturia-chimay.be zijn gepubliceerd, zijn bindend.

NL