De waarden van het project

1. 1 Voorstelling van het project

Het definiëren van de waarden van een coöperatie is van fundamenteel belang. Weten wie je bent, wat je doet, hoe je het doet, maar vooral waarom je het doet, zijn diepgaande vragen die de organisatie definiëren en het startpunt vormen voor elk innovatie-initiatief. Het is de reden van ons bestaan die onze beslissingen stuurt.

De waarden worden nader beschreven in het handvest van de coöperatie. Wij zullen hier slechts een paar elementen noemen:

1.1.1 Motivering

Het creëren en beleven van een plaats van ontmoeting en doorgang waar we wegen verkennen voor economische, ecologische en sociale verandering naar een lokale en mondiale transitie (zie ook art. 3a van de statuten)

1.1. 2. Doelstellingen

De realiteit van onze coöperatie is in de eerste plaats die van een ecokamp dat bezoekers, seizoenarbeiders of coöperanten ontvangt en waarvan de activiteit de nodige inkomsten genereert om haar algemene doelstellingen na te streven.
Het toerisme dat het biedt, is bedoeld als een moment van ervaring, ontmoeting en uitwisseling.
Het is de roeping van de coöperatie om deel uit te maken van het bestaande sociale weefsel door op het Naturia-terrein overgangsmodellen en -praktijken op te zetten, die een bron van inspiratie kunnen zijn voor andere plaatsen. Deze worden gaandeweg opgebouwd, ook met de mensen die we ontmoeten, en worden meer specifiek uitgewerkt aan de hand van de projecten die door de samenwerkers worden voorgesteld en de prioriteiten die door de in punt 2.3 beschreven GA zijn vastgesteld.

De projecten en prioriteiten zijn momenteel geconcentreerd rond de polen die verband houden met permacultuur, in zijn uitgebreide betekenis van "de cultuur van de duurzaamheid".
de ecologische cluster
het economisch centrum
de sociale pool
de cultuurafdeling

We zijn van plan om hefbomen van ecologische en energietransitie (natuurlijke waterbron, hydraulische energie, zonne-energie...) op te zetten en te verkennen via permacultuur, afvalbeheer, lichte huisvesting, het streven naar autonomie... in samenhang met een afgebakend grondgebied.

Wij stellen ons de economische overgang voor door de voorkeur te geven aan korte circuits, een billijke beloning voor onze partners en onszelf, en de invoering van een ander economisch model waarin geld een middel en geen doel is.
De coöperatie als vereniging streeft naar een evenwichtige begroting en zoveel mogelijk het realiseren van winst, waarvan de bestemming wordt geregeld door artikel 24 van de statuten en door het onderhavige reglement. Als sociale onderneming heeft zij tot doel diensten te verlenen aan de leden van de coöperatie of aan de gemeenschap, eerder dan individuele winst na te streven. Dit is het juridische kader voor deze overgang.

Onze bedoeling is te komen tot een verdeling van de financiële marges die rekening houdt met :

billijke beloning voor zijn werknemers door een model in te voeren dat de loonverschillen regelt
investeringen die nodig zijn voor lopende en toekomstige projecten;
de vorming van een onverdeelde reserve die noodzakelijk is voor de economische en financiële consolidatie van de coöperatie;
informatie- en opleidingsbehoeften van huidige en potentiële leden en personeel, of van het grote publiek;
de mogelijkheid om dividenden uit te keren.

Wij denken ook aan de sociale en culturele overgang door de notie van opvoeding, onthaal, ontmoetingen en consideratie (van buren, mensen op doorreis, huurders, coöperanten, partnerverenigingen, kunstenaars, enz.)

1.2 Sociale gevolgen

Om onze sociale impact te evalueren ten opzichte van de hierboven omschreven doelstellingen, stellen wij voor centra voor onderzoek en verkenning op te richten rond de drie vastgestelde hoofdthema's.
De hierboven omschreven sociale effecten zijn dus slechts punten die wij kunnen vaststellen en zullen zeker regelmatig moeten worden herzien en geherdefinieerd.

-> voor economische overgang :

Het zoeken naar en invoeren van alternatieve economische modellen die geld weer tot ruilmiddel maken en niet tot doel op zich.
De coöperatie verleent diensten aan de leden of de gemeenschap in plaats van als aandeelhouder winst te maken.
Modellen zoeken en samenwerking tot stand brengen met plaatselijke producenten en het plaatselijke economische weefsel.
Zoeken naar nieuwe manieren van samenwerking tussen dienstverleners...

-> voor de ecologische overgang :

Opstelling van een meer inspirerend dan restrictief bouwhandvest voor alle infrastructuren en woningen op het terrein, dat de nadruk legt op de beperking van de CO2-uitstoot en het gebruik van biologisch afbreekbare, recycleerbare en/of gerecycleerde materialen (zie bijlage: bouwhandvest)
Opstelling van een strategisch plan voor de uitvoering van gemeenschappelijke hernieuwbare energiebronnen in verhouding tot de beschikbare middelen.
de opstelling en uitvoering van een handvest voor afvalbeheer waarin de nadruk ligt op compost en recycling
Bouw en terbeschikkingstelling van inspirerende alternatieve huisvesting
Wij integreren het Natuurnetwerk en verkrijgen uiteindelijk het door Natagora toegekende Natuurlabel, dat tot doel heeft de biodiversiteit te vergroten, onze koolstofvoetafdruk te verkleinen en onze ecologische voetafdruk te verbeteren
De vijf verplichte maatregelen om toe te treden tot het Natuurnetwerk waartoe men zich verbindt, zijn de volgende
1. Ik beloof af te zien van synthetische pesticiden.
2. Ik verbind mij ertoe de natuurlijke omgeving in stand te houden en geen menselijke activiteiten te ontwikkelen
wat leidt tot hun vernietiging.
3. Ik verplicht mezelf om inheemse planten te gebruiken die in mijn regio in het wild voorkomen.
4. Ik zet me in voor het aanmoedigen van de spontaniteit en diversiteit van wilde dieren.
5. Ik verbind mij ertoe de ontwikkeling van invasieve uitheemse soorten te beperken en ze niet te introduceren.

-> voor sociale en culturele overgang
alternatieve en inspirerende verhalen te schrijven die bezoekers en bewoners in staat stellen hun verhaal te vertellen en zichzelf anders uit te vinden
het creëren van ontmoetingsplaatsen (gemeenschappelijke keuken, uitwisselingsruimte, enz.) om de wedijver en de verspreiding van ideeën mogelijk te maken
het samenbrengen van verschillende bevolkingsgroepen (huurders, tijdelijke bewoners, bewonerscoöperaties, begunstigden van verenigingen...) rond specifieke projecten
samenwerking met actoren uit het lokale sociale en culturele weefsel
sociale reïntegratie van kwetsbare en/of kansarme personen.

1.3. Verduidelijking van de sociale behoefte

De sociale behoefte zoals die in de onderstaande paragraaf wordt gedefinieerd, wordt onder meer door de volgende gegevens gestaafd:

vanuit ecologisch oogpunt: uit het laatste IPCC-rapport (https://climat.be/actualites/2021/6e-rapport-du-giec-face-a-des-risques-sans-precedent-la-communaute-scientifique-lance-un-nouveau-signal-d-alarme) blijkt dat de hele mensheid voor grote uitdagingen staat en dat beperking van de cumulatieve CO2-uitstoot een prioriteit moet zijn.

vanuit een economisch oogpunt:
Sociale Economie | Een andere manier van zakendoen, waarbij de mens centraal staat.

vanuit sociaal-cultureel oogpunt: De economie van de cultuur in België (francemusique.fr)
Op weg naar een nieuwe artiestenstatus? "Vóór de crisis was de situatie moeilijk, vandaag is ze onhoudbaar" (rtbf.be)
Kunnen we nog leven van onze kunst? - À bâbord ! tijdschrift (ababord.org)
Cultuur en armoedebestrijding (cultureetdemocratie.be)

Het spreekt vanzelf dat de verschillende niveaus op elkaar inwerken en uitdrukking geven aan de complexiteit van de omgeving waarin wij leven.

1.4 Actiegebieden en ontwikkelingen

Het sociale project zoals wij dat hebben omschreven, kan op verschillende gebieden worden uitgevoerd. Wij hopen ook dat ons experimentele gebied, een ecologisch, economisch en menselijk laboratorium, inspiratie zal bieden en zich zal uitbreiden tot andere initiatieven en andere plaatsen.

Naturia heeft echter verscheidene kenmerken die de invoering ervan op verschillende niveaus vergemakkelijken:

Naturia bestaat uit twee watermassa's, bosbossen en een recreatiegebied: verschillende zones die de verkenning en uitvoering van overgangsprojecten zoals hierboven beschreven mogelijk maken.
De waterlichamen en het bosgebied, vooral voor de economische ecologische as
Het recreatiegebied in het bijzonder voor de drie assen in hun articulatie met de mensen die zich er voor langere of kortere tijd vestigen.

Bovendien is Naturia omgeven door Natura 2000 (http://biodiversite.wallonie.be/fr/natura-2000.html?IDC=829) en ligt het dicht bij het natuurreservaat Pays de Chimay (http://www.foretdupaysdechimay.be/fr/page/parc_et_reserve_naturelle), waardoor we de ecologische dimensie in een ruimere ruimte kunnen plaatsen die verder gaat dan ons grondgebied.

Er is een vrij dicht netwerk van plaatselijke producenten in de regio.
- Verschillende initiatieven en coöperaties rond economische, sociale en/of ecologische transitie zijn al actief in de regio, in plaats van met hen te concurreren zoeken wij naar samenwerking

1.5. Voorgestelde concrete oplossingen op korte, middellange en lange termijn

Zoals gezegd zullen de concrete oplossingen die hier worden uiteengezet voortdurend evolueren naargelang van de mensen die wij ontmoeten en de oplossingen die zij voorstellen. Wij zijn van mening dat de meeste oplossingen nog moeten worden gevonden en dus nog niet kunnen worden gedefinieerd. De uitvoering zal ook afhangen van het beschikbare budget:

Ecologische overgang

Korte termijn
Opstelling van een bouwhandvest en een aanzet tot renovatie en bouw van minder vervuilende en omkeerbare woningen
bijeenkomst van het energie-auditorgaan
isolatie van gemeenschappelijke ruimten
afvalscheiding
aanleg van composteringsplaatsen

middellange termijn
- CO2-reductie
- schonere en meer inspirerende habitats bouwen
- terbeschikkingstelling van droge toiletten
- lagunering
- herinrichting van de ruimte om de proliferatie van fauna en flora te integreren

lange termijn
- energieonafhankelijkheid
- aanleg van een moestuin en een voedselbos
- onderwijs voor ecologische overgang

Economische overgang

Korte termijn
verandering van een SCRL in een SCES (coöperatieve vennootschap en sociale onderneming)
het leggen van contacten met plaatselijke producenten en het ontwikkelen van samenwerking
lokale producten aan te bieden voor verkoop in de winkel en als basisproduct voor onze consumptievoorstellen in het restaurant en de bar.
inschrijving in het netwerk van de lokale munt Le Semeur...

middellange termijn
- het opzetten van een ontmoetingsplaats voor consumenten en producenten

lange termijn
bijdrage aan een coöperatieve lokale economische structuur
een ander bedrijfsmodel creëren
getuigenis en verspreiding van onze ervaring (publicatie, conferentie...)
oprichting van een stichting ter bescherming van het grondgebied en het kapitaal tegen speculatie

Sociale en culturele overgang

Korte termijn
het creëren van ruimtes en middelen om alternatieve en inspirerende verhalen te verzinnen die mensen op doorreis en bewoners in staat stellen hun verhaal te vertellen en zichzelf anders uit te vinden;
creatie van ontmoetingsplaatsen (gemeenschappelijke keuken, uitwisselingsruimte, ...) waar ideeën kunnen opborrelen...

middellange termijn
het samenbrengen van verschillende bevolkingsgroepen (huurders, tijdelijke bewoners, coöperatieve bewoners, kwetsbare personen...) rond specifieke projecten.
samenwerking met actoren uit het lokale sociale en culturele weefsel
spelavonden organiseren
bouw van een speelplaats van een andere aard
organisatie van culturele avonden, tentoonstellingen
ontvangst van kunstenaars in residentie
- organisatie van concerten en festivals
- oprichting van een sociaal-culturele vereniging

lange termijn
- een jaarlijks programma van culturele en sociale activiteiten voor te stellen op basis van de ervaringen met de projecten op middellange termijn

De verschillende gebieden die we hebben afgebakend, maken deel uit van de visie die we hebben voor de ontwikkeling van de site, gebaseerd op een navigatieboekje dat samen met Luc en Alban Schuiten wordt opgesteld. Dit boekje vormt een baken dat visueel aangeeft waar wij naar toe gaan (onze visie op de site in de toekomst) en kan worden geraadpleegd in de bijlage.

1.6. Basis van het economisch model

Ons project kan alleen worden verwezenlijkt als in het begin snelle en radicale keuzes worden gemaakt, waarvoor financieringsbronnen nodig zijn die snel kunnen worden geactiveerd. Zij moet er echter ook voor zorgen dat zij duurzaam is en bronnen van inkomsten genereert. Wij starten dit project in het volle bewustzijn van een levenslange schuld aan toekomstige generaties.

Wij beschikken over een terrein van 6 hectare, een stuk grond van onschatbare waarde dat moet worden behandeld zoals de aarde zelf, d.w.z. als een ruimte van de natuur die ons niet kan toebehoren, maar die ons uitnodigt er een duurzaam en overdraagbaar gebruik van te maken.

Door deze ROI te ondertekenen, sluit u zich ook aan bij de daad van de oprichters van de coöperatie: u verbindt zich ertoe het land te beschermen tegen speculatie met onroerend goed.

In geval van vereffening van de Vennootschap wordt het overblijvend vermogen geregeld door artikel 26 van de statuten

De financieringsbronnen voor het snel op gang brengen van de verschillende initiatieven die structurele verandering aandrijven, zijn gebaseerd op verschillende inputs:
financiële bijdragen van de samenwerkende partijen
subsidies en toelagen
banklening of cooperators' lening

Duurzame bronnen van inkomsten houden verband met de economische activiteit die gepaard gaat met en voortvloeit uit structurele veranderingen:
Eco-camping activiteiten inclusief :
verhuur van standplaatsen voor toeristen
inspirerende habitat verhuur
langdurige verhuur aan historische bewoners of projectbewoners
HoReCa-activiteiten en -winkel
culturele, sportieve, economische, educatieve en artistieke activiteiten

NL