...en andere gezellige voorstellen

SC Naturia, met maatschappelijke zetel te 6420 Robechies, Bailièvrestraat 1b (BE0876.721.731), vertegenwoordigd door de medebeheerders, de beheerskring en de heer Martin Wauthy, (hierna de Gedelegeerde voor het dagelijks bestuur genoemd), heet u van harte welkom. Om de tevredenheid van de kampeerders en de duurzaamheid van de activiteit te garanderen, hebben wij het volgende interne reglement opgesteld overeenkomstig het decreet van 18/12/2003 betreffende de voorwaarden voor de exploitatie van de campings :

Art.1- ALGEMEEN

 1. Iedereen die op de Ecocamp "Naturia" verblijft, is verplicht zich te houden aan de wetgeving inzake kamperen in het Waalse Gewest, alsmede aan dit Huishoudelijk Reglement.
 2. Degenen die verantwoordelijk zijn voor het ecokamp zullen alle nodige maatregelen treffen om de orde in het ecokamp en zijn gebouwen te handhaven, alsmede voor de juiste toepassing van het huidige R.O.I.
 3. Minderjarigen worden toegelaten onder de volledige verantwoordelijkheid van hun ouders of voogden.
 4. Het verblijf in de caravan, al dan niet tegen betaling, al dan niet in aanwezigheid van de huurder, van andere personen dan die welke in het contract zijn ingeschreven, is toegestaan op voorwaarde dat deze andere personen zich vanaf hun aankomst melden, zich bij de receptie melden.
 5. Iedere inschrijving als domicilie of tweede verblijf bij de administratie van de gemeente waar het kampeerterrein zich bevindt, is verboden.
   1. Elke kampeerder is persoonlijk verantwoordelijk voor elke schade of ongeval dat hij veroorzaakt. Hij is ook verantwoordelijk voor de daden van de mensen die met hem kamperen en/of de bezoekers of gebruikers van zijn caravan. Hij is verplicht hen op de hoogte te brengen van de regels en bepalingen van dit R.O.I.
   2. Tijdens zijn verblijf op de camping zal de kampeerder elke discussie en elk gedrag van racistische en/of discriminerende aard vermijden.
   3. De caravan mag niet worden gebruikt voor activiteiten of voor de opslag van goederen die het brandgevaar kunnen vergroten.
   4. Iedereen op de camping is verplicht de sanitaire en gemeenschappelijke gebouwen en voorzieningen, de inrichting en de beplanting te respecteren en deze niet te beschadigen of onnodig vuil te maken. Kinderen jonger dan zes jaar moeten bij gebruik van de sanitaire voorzieningen begeleid worden door een verantwoordelijke persoon.
   5. Eventuele schade of ongevallen moeten onmiddellijk aan de campingdirectie worden gemeld.
   6. In geval van een ernstige inbreuk op het onderhavige R.O.I. zal de directie van de camping de nodige maatregelen treffen, onverminderd de onmiddellijke uitwijzing van de camping en eventuele gerechtelijke stappen.
   7. De ernstige gronden voor uitzetting zijn:
     • opzettelijke of kwaadwillige beschadiging (zie 1.8)
     • niet-betaling of onderbetaling van de huurprijs en/of kosten (zie 3.1 tot 3.3)
     • onvoldoende onderhoud of niet-naleving van de wetgeving van de gehuurde standplaats en/of de caravan (zie 4.1 t/m 4.16)
     • herhaaldelijk niet-naleving van de veiligheidsnormen (zie 5.9 tot en met 5.12)
     • het herhaaldelijk niet naleven van de voorschriften inzake afvalscheiding (zie 6.10)
     • herhaalde niet-naleving van de voorschriften voor dieren (zie 7.4 tot en met 7.7)
     • Asociaal en herhaaldelijk storend gedrag

     De directie van de camping behoudt zich het recht voor om in alle gevallen waarin dit R.O.I. niet voorziet, te beslissen. Door op de camping te verblijven, respecteert en aanvaardt de kampeerder de inhoud van dit R.O.I.

     Dit I.O.R., vastgesteld op 15.04.2021, vervangt alle eerder vastgestelde voorschriften.

      Art.2- FORMALITEITEN

     De campingbeheerders kiezen en wijzen de plaats aan waar de kampeerders kunnen verblijven.

     1. Aankomst́es
     • De kampeerder is verplicht de beheerder in kennis te stellen van zijn aanwezigheid op de camping, alsmede van de aanwezigheid van iedere andere persoon dan degene voor wie de jaarlijkse bijdrage geldt en die op de hem toegewezen plaats verblijft.
     • Het is ten strengste verboden voor jongeren onder de 16 jaar om ALLEEN in een caravan te verblijven, zelfs niet in hun eigen caravan.
     • De aankoop van een caravan geeft de nieuwe eigenaar geen voorrang bij de toekomstige toewijzing van het perceel waarop de caravan zich op het moment van de aankoop bevindt. De nieuwe eigenaar zal in ieder geval de volledige vergoeding voor het lopende seizoen moeten betalen.
     • Bij aankomst op de camping wordt een borgsom van 750,00 euro gevraagd, die alleen wordt teruggegeven als de aan de kampeerder toegewezen standplaats in perfect schone staat wordt achtergelaten en als de nieuwe bewoner ook zijn borgsom heeft betaald in geval van overdracht van de caravan met instemming van de eigenaren.
     1. Vertrek:
     • Het vertrek MOET per post worden gemeld aan de gedelegeerde voor het dagelijks beheer.
     • Het resterende saldo moet worden betaald vóór de ontmanteling van de installatie.
     • Elke kampeerder die het kamp verlaat zonder het totaalbedrag van de jaarlijkse bijdrage en de kosten (kabeltelevisie-, water- en elektriciteitsrekeningen) te hebben betaald, zal de administratieve invorderingskosten moeten betalen, die al zijn vastgesteld op minimaal 250,00€.
     1. Bezoekers:
     • Bezoekers mogen alleen tot het kamp worden toegelaten onder verantwoordelijkheid van de kampeerders die hen ontvangen en hen informeren over de ROI en onder voorbehoud van de goedkeuring vans verantwoordelijk van het kamp.
     • De kampeerder mag niemand op de camping toelaten zonder voorafgaande toestemming.
     •  De bezoeker is verplicht zijn aanwezigheid op het kamp en de identiteit van de kampeerder die hij bezoekt aan te geven en het huishoudelijk reglement in alle opzichten te respecteren.

     Art.3- JAARLIJKSE VERGOEDINGEN:

     • Het bedrag van het pakket voor het seizoen 2021 is 900 € BTW inbegrepen.

              Elektriciteit: meterheffing van 17 € BTW en verbruik: 0,340 €/kW BTW.

              Water: meterheffing van 17 € BTW en verbruik: 3,20 €/m3 BTW.

              Wifi en kabel TV beschikbaar volgens beschikbaarheid.

              Interventie in afvalbeheer: vaste prijs van 85 € BTW inbegrepen.

              Al deze bedragen zijn inclusief 6% BTW.

     • Het forfaitaire bedrag is geldig voor EEN caravan, bewoond door het geregistreerde gezinshoofd, zijn echtgenoot of wettelijk samenwonende partner, hun respectievelijke rechtstreekse bloedverwanten in opgaande lijn en nakomelingen aan wie het perceel is toegewezen.

     Het is in geen geval toegestaan de caravan of kampeerplaats aan derden onder te verhuren. Dergelijk gedrag van de kampeerder rechtvaardigt de onmiddellijke beëindiging van het contract ten nadele van de kampeerder.

     Art.4- BETALING

     • Voor alle nieuwe kampeerders gebeurt de betaling voor elke ingebruikneming van de standplaats door overschrijving op de ING-rekening BE93 3601 2282 7567 geopend op naam van SC Naturia. Voor degenen die hun bezetting van het perceel uitdrukkelijk hebben verlengd, moet de betaling uiterlijk op 1 januari 2010 zijn ontvangen.er April van het jaar. Vermeld in de mededeling het nummer van de site waar de betaling is verricht.
     • Elke vertraging van de betaling impliceert een boete van 10% van de verschuldigde bedragen, vermeerderd met de administratiekosten die hier op 150€ zijn vastgesteld.
     • In geval van niet-betaling van de huur van de staanplaats, en 15 dagen na een ingebrekestelling per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan de kampeerder, kan de exploitant of zijn vertegenwoordiger overgaan tot de uitzetting van de caravan van de camping. De kosten van behandeling, vervoer en eventuele bewaking van de verwijderde caravan zijn uitsluitend voor rekening van de kampeerder.

     Art. 5 - VERVOLG VAN DE OVEREENKOMST

     • De kampeerder heeft geen recht op een automatische verlenging van zijn jaarcontract.
     • De bezetting van het veld na het seizoen houdt geen stilzwijgende verlenging van het contract in. De verlenging van het contract is onderworpen aan de goedkeuring van de beheerders. De verlengingsaanvraag moet uiterlijk op 15 oktober van het lopende jaar per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs van de kampeerder worden ingediend (indien 15 oktober een feestdag is, verstrijkt de termijn op de eerstvolgende werkdag).

     Art. 6 - CARAVANS EN OPSLAG

     • De aard en de bestemming van de woonwagens moeten zodanig zijn dat zij het permanente karakter van mobiliteit.
     • De minimumafstand berekend op de grond tussen kampeerhokjes op verschillende plaatsen bedraagt 4 meter.
     • Elke constructie aan de kampeerschuilplaatsen, omheiningen, terrassen is absoluut verboden (zie paragraaf REGLEMENT VAN DE WALLONNE).
     • De onderzijde van de caravans mag niet worden gebruikt als opslagruimte en mag niet worden "aangekleed" met wat voor werk dan ook, met uitzondering van canvasrokken. Geen slordigheid zal worden toegestaan.
     • De beheerders van het ecokamp kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor een overtreding van het reglement door een bewoner van het kamp.
     • Tuinhuisjes worden alleen toegelaten als ze aan bepaalde voorwaarden voldoen
     • De caravans moeten het constructieve handvest toepassen.
     • Eventuele vragen over de voorzieningen moeten worden besproken met de kring "Habitats and Commons".
     • 7- ONDERHOUD EN LOCATIES
     • Locaties zal strikt worden onderhouden door de bewoner.
     • De kampeerders dienen zich te houden aan de aanwijzingen van de verantwoordelijken, met name wat betreft de netheid van het terrein.
     • Het is verboden vuilnis, vuilnis, sigarettenpeuken en afval van welke aard ook ergens anders te gooien dan in de daarvoor geplaatste vuilnisbakken.
     • De kampeerschuilplaatsen en de omgeving daarvan, alsmede de installaties voor collectief gebruik, moeten absoluut schoon worden gehouden. De bewoner is persoonlijk verantwoordelijk voor het onderhoud, de orde en de netheid van zijn perceel en van zijn onderkomen. Het gazon zal worden gemaaid, of het terrein onkruidvrij gemaakt (geen gebruik van anti-wiet!!!) minstens een keer per maand. Zo niet, dan worden de werkzaamheden verricht tegen een kostprijs van 25 €/uur inclusief BTW.
     • Voor het vellen van bomen of takken, het verwijderen of het uitvoeren van handelingen die de ontwikkeling van een aanplanting op of buiten de percelen in gevaar brengen, gelden de volgende voorschriften een schriftelijke overeenkomst van de mensen die verantwoordelijk zijn voor het ecokamp. De gezondheid van de beplanting op de kampeerplaatsen valt onder de verantwoordelijkheid van de betrokken kampeerders, die, indien nodig, voor vervanging moeten zorgen.
     • De kampeerder is verplicht de grasvelden te respecteren en zijn gedrag aan te passen aan de omstandigheden. Met name in geval van slecht weer zal de kampeerder de bewegingen van zijn voertuig moeten beperken of het op de parkeerplaats moeten laten staan. De kampeerder wordt verantwoordelijk gehouden voor door hem/haar veroorzaakte spoorvorming of schade aan de grasvelden..
     • Het snoeien van heggen die zich aan de rand van de camping bevinden is ten strengste verboden op straffe van boetes.

     Art.8- REGLEMENT VAN DE REGIO WALLONNE

     • Elke aanbouw, vast of afneembaar, van caravans en aanhangwagens van woningen, zoals terrassen, schermen, opbouwsels, loggia's, balustrades of andere constructies, met uitzondering van luifels en overstekken van uitsluitend canvas, is verboden.
     • Alvorens werkzaamheden uit te voeren, moet de kampeerder het advies van de verantwoordelijke personen inwinnen. Overtreders zijn, naast straffen en boetes, altijd onderworpen aan de verplichting tot ontmanteling.
     • Bovendien is het ten strengste verboden een woning als een permanente verblijfplaats te beschouwen.

     Art. 9- HYGIËNE EN SCHOONHEID

     • Voor huisvuil en vuilnis zijn alleen de in het district geldende vuilniszakken toegestaan. Het sorteren van het huisvuil gebeurt volgens de aanwijzingen die in de afvalschuur zijn opgehangen.
     • Elk ander soort container (niet-goedgekeurde plastic zakken, kartonnen dozen, enz.) is absoluut verboden.
     • De zakken moeten worden gedeponeerd in de daarvoor bestemde containers en volgens de door de ecobeheerders vastgestelde methode.
     • Het meenemen van afval van buiten het kamp is ten strengste verboden.
     • Afvalwater mag alleen op aangewezen plaatsen worden geloosd.
     • Chemische toiletten mogen uitsluitend in de daarvoor bestemde ruimte worden gedeponeerd.
     • Kinderen jonger dan zes jaar moeten door een verantwoordelijke persoon naar het toilet worden begeleid.
     • De dames moeten erop letten hun maandverband niet in de toiletten te gooien, maar het in de plastic zakjes in de daarvoor bestemde bakken te doen.
     • Heren mogen de wanden van de toiletten niet als urinoir gebruiken.
     • Dieren mogen niet in de sanitaire voorzieningen komen.

     Art. 10- VERKEER - VEILIGHEIDSMAATREGELEN - GELUID

     • Alle onbevoegde voertuigen zijn verboden het kamp te betreden.
     • Alleen voertuigen van kampeerders zijn toegestaan op de camping en het verkeer is strikt beperkt tussen 7.00 en 22.00 uur.
     • Voertuigen mogen niet parkeren op de toegangswegen en interne wegen.
     • Met uitzondering van het vervoer van en naar het kamp, is het gebruik van bromfietsen verboden in het kamp.
     • De maximumsnelheid van auto's binnen het kamp is 10 KM/H.
     • Het tarief geldt, naast hetgeen is bepaald in de paragraaf "JAARLIJKSE TOESLAGEN", voor één en ALLEEN één auto, zolang deze zich op de toegewezen plaats bevindt.
     • Personen die niet tot de camping behoren, mogen alleen met de uitdrukkelijke en tijdelijke toestemming van de exploitant van de camping rondrijden om bezoekers af te zetten. Deze auto zal onmiddellijk het kamp verlaten om op de buitenparkeerplaats te parkeren. Het parkeren van een voertuig buiten een staanplaats is ten strengste verboden.
     • De exploitant behoudt zich het recht voor elk niet toegelaten voertuig van de camping te laten verwijderen op kosten en risico van de eigenaar.

     De exploitant wijst alle verantwoordelijkheid af in geval van ongevallen binnen het kamp.

     • Kook- en verwarmingstoestellen op gas, stookolie en elektriciteit moeten zodanig worden geïnstalleerd dat zij alle veiligheidsgaranties bieden. Het maximale vermogen is 16A.
     • Kampvuren zijn verboden, evenals het vullen van gasflessen.
     • Het is ten strengste verboden wapens mee te brengen op de camping.
     • De kampeerders moeten de openbare zedelijkheid en de rust respecteren en zich fatsoenlijk kleden en gedragen. Niemand mag zich blootstellen aan kritiek door zijn gedrag, kleding en woorden.
     • De werking van radio's en andere geluidsapparaten mag niemand storen en tussen 24H en 7H is stilte vereist.
     • Het maaien van het gazon is strikt verboden tussen 12.00 en 15.00 uur, behalve voor de onderhoudsdienst en op zondag de hele dag. Het maaisel moet worden gedeponeerd in de daarvoor bestemde compostbak of, nog beter, in het containerpark.
     • Kampeerders zijn verplicht de volgende veiligheidsnormen in acht te nemen om het risico op brand tot een minimum te beperken:
      •          alle buitenvuren zijn verboden,
      •          barbecues moeten zoveel mogelijk worden beveiligd
      •          de opslag van gasflessen is alleen toegestaan buiten de woningen en het aantal flessen moet beperkt blijven tot 2 per locatie.
     • Wanneer de hulpdienst wordt opgeroepen, is het verplicht de elektrische poort gedurende de hele interventie open te houden.
     • In geval van interventie is het absoluut noodzakelijk om de hulpdiensten te waarschuwen (112: Medische spoedhulp en brandweer, 101: Politie), hiervoor is dag en nacht een telefoon beschikbaar in de buurt van de receptie; om de gasflessen te sluiten en te evacueren; om de brandblussers te gebruiken die aanwezig zijn in de 3 brandweerkazernes op de camping, om de bewoners van de aangrenzende kampeerplaatsen en de exploitant te waarschuwen, om de vrije doorgang van voertuigen op de toegangsweg naar de ramp te garanderen
     NL