De kenmerken van ons governancemodel zijn bedoeld om een multidimensionale sociale dynamiek op gang te brengen: toegang tot informatie, openheid en verantwoordingsplicht, bewust beheer van hulpbronnen, cultuur, erkenning van toekomstige generaties, milieubescherming en duurzame ontwikkeling. Ons model is gebaseerd op bestuurscirkels die hun eigen autonomie hebben maar onderling verbonden zijn zoals elk complex systeem.

Missies en visies van de cirkels in ons bestuursmodel

Missies en visies van de cirkels in ons bestuursmodel

Zoals in elk project worden visies, missies en verantwoordelijkheden opgebouwd en evolueren zij met de tijd, met de uitwisselingen tussen de cirkels en wat zij kunnen brengen naar gelang van de seizoenen. Wij moeten onszelf voortdurend in vraag stellen en evolueren naargelang van de plaats en de mensen die er wonen.

Welkomst- en vertrekcirkel

Wij leven in een wereld van onmiddellijkheid, van consumptie, waarin wat telt datgene is wat ik in het heden en voor mijn persoonlijk voordeel kan krijgen uit de exploitatie van de wereld om mij heen. Wij stellen voor dat wij ons verplaatsen van de positie van consument naar de positie van actor van een verandering.

Naturia is een plaats van projecten, een plaats van intenties en overgangen in verband met alles wat de plaats (en zijn bewoners) voorstelt. Het is een plaats van verhalen die verbonden zijn met het verleden en een plaats van hoop voor de toekomst.

Het is een plaats die openstaat voor de buitenwereld en waar alle acteurs welkom zijn zodra zij er een tijdje (min of meer lang) wensen te verblijven

Ingangen en uitgangen maken deel uit van het normale leven van de plaats, zoals voor elk levend organisme.

"Betrokken zijn" en "in aanmerking worden genomen" zijn twee van de ijkpunten die wij voor onze kring willen benadrukken.

Voedselcirkel

We hebben nog steeds veel moeite met het respecteren van wat de aarde ons biedt. Als voedsel in wezen een primaire behoefte is, dan is het een belangrijke inzet geworden voor de consumptiemaatschappij en een markering van al onze driften. Vandaag heeft in België 65% van de bevolking geen vertrouwen in het gezonde karakter van wat zij eet. Anders eten is een van de eerste haalbare stappen (voor sommigen, want sociale ongelijkheden zijn hier wreed aan het werk) om diepgaandere veranderingen in gang te zetten. Eten delen is ook een uitstekende manier om het door te geven.

Naturia is een ruimte en momenten van leven. Het is onvermijdelijk (en gelukkig) dat we hier eten en drinken. Wat een banaliteit of een gewoonte lijkt, moet worden gedacht in verband en samenhang met ons waardenhandvest of ons DNA (nog niet gedefinieerd).

Alles wat bij Naturia wordt gegeten en gedronken, moet worden gekozen op basis van meerdere criteria en een leesrooster, bijvoorbeeld:

Vermijd alle producten van de voedselindustrie reuzen

Bevordering van lokale en korte circuits

Ervoor zorgen dat de ingrediënten en de onderdelen van de hele keten (vervoer, productieomstandigheden (mens en dier), enz.

Permacultuur Observatie Cirkel

We weten, we lezen, we horen dat we afstevenen op uitputting van hulpbronnen, mogelijke instorting, vernietiging van bossen. Er is de klimaatverandering waarmee niet genoeg rekening wordt gehouden en de noodzaak om de bevolkingsmigratie op lange termijn aan te pakken.
We moeten snel onze energie- en voedselautonomie vergroten, aan veerkracht werken, van individualisme naar collectief gaan. We hebben anderen nodig en het bundelen van onze talenten zal ons verder brengen.

De kring is geïnteresseerd in wat er binnen elke kring wordt gedaan. Het luistert, stelt vragen, daagt uit en doet suggesties, gebaseerd op de 7 dimensies van de permacultuur levensbloem.

Bij Naturia wordt in de cirkel de permacultuurethiek in de breedste zin van het woord gehanteerd: "Zorgen voor mezelf, anderen en de wereld".

De kring brengt de ethische principes van permacultuur en hun praktische toepassing in kaart en documenteert ze en draagt zo bij tot het opstellen van een charter, tot het voorstellen van richtlijnen en dit vanaf het moment van ontvangst (in samenwerking met de kring "Welkom en Vertrek"). De kring ontwikkelt een actieplan met de boer, beoordeelt de behoeften (in samenwerking met de kring "Voedsel").

Permacultuur legt de nadruk op samenwerking, zorg voor het "collectief", en overdracht. De kring werkt aan de bewustwording dat alles wat we doen een impact heeft. Het nodigt elke cirkel uit zich de vraag te stellen naar zijn plaats: "Welk doel dient het project in het ecosysteem? Welke energie zal mijn project in het ecosysteem injecteren? Welke energie in ruil?"

Activiteiten en vrijetijdscirkel

Wij leven op een land dat wij wereldwijd negeren, in een menselijke maatschappelijke organisatie die meer en meer laat zien dat zij aan het eind van een cyclus is. Het democratische model raakt op zijn retour. Tussen angsten en vrees voor het onbekende dreigt de menselijke samenleving te polariseren en te bevriezen in posities waarin ieder probeert te bestaan door de wereld naar zijn eigen beeld te (hers)scheppen zonder rekening te houden met de interrelatie van ieder met alles wat ons omringt (de plaats, de wezens die er wonen,...)

Naturia is een combinatie van ruimte en tijd die onlosmakelijk verbonden is met onze kardinale waarden, ons DNA. In die zin moedigen wij alle vormen van activiteiten en vrijetijdsbesteding aan die :

 • de natuur in het algemeen en het gebied in het bijzonder respecteert en de deelnemers dichter bij de natuur brengt
 • brengt vreugde, lichtheid en plezier om samen te zijn
 • niet wordt gemotiveerd door persoonlijk financieel gewin
 • nodigt de deelnemers uit na te denken over en een beter inzicht te krijgen in ons milieu
 • draagt kennis en vaardigheden over
 • bevordert samenwerking in plaats van individuele concurrentie
 • draagt ongetwijfeld bij tot de ontwikkeling van Naturia in haar geheel en haar identiteit
 • zorgt voor een zo groot mogelijke toegankelijkheid (financieel en cultureel)
 • probeert niet te veel te groeien en laat ruimte en tijd voor andere activiteiten en hobby's
 • worden "gesponsord" door ten minste één samenwerker
 • is in de eerste plaats bedoeld voor de bewoners van Naturia (of ze nu seizoensgebonden zijn of slechts op doorreis)
 • dat is geïntegreerd in het lokale weefsel en aanbod

Shadow Watching Circle

De gezondheidscrisis die wij doormaken is een symptoom van de excessen waarin de zogenaamde consumptiemaatschappij en de dynamiek van de kapitalistische uitbuiting ons hebben meegesleurd.

Naturia, een site die ecologische, sociologische en economische vraagstukken samenbrengt, lijkt een potentiële ruimte te zijn voor de toepassing van transformatieve praktijken en overgangsdynamiek.

Er moet rekening worden gehouden met twee soorten schaduwen: de schaduwen die de opkomende praktijken zouden kunnen bedekken en die de oude gewoonten opsluiten; de schaduwen die voorbestemd zijn om uit de schaduw te treden en waarvan de opkomst moet worden vergemakkelijkt.

De cirkel stelt voor:

 • aandacht te hebben voor het potentieel van de plaats, voor wat er is gehuisvest en voor wat er wordt ontdekt.
 • om attent te zijn op de valkuilen, op het ondoordachte, op de terugkeer van hetzelfde
 • om de aandacht van de samenwerkers op deze verschillende elementen te houden.

Kring Externe Betrekkingen

Menselijke relaties worden tegenwoordig ondermijnd door radicaal tegengestelde levensstijlen. Karikaturaal zou men een onderscheid kunnen maken tussen enerzijds de mens die zijn visie beperkt tot de korte termijn, die de beschikbare hulpbronnen gebruikt zonder zich zorgen te maken over de vernieuwing ervan, die uitbuit en speculeert op een beperkt interessegebied, en anderzijds de mens die beperkt is in zijn mogelijkheden om te handelen en te leven, die soms verplicht is om eenvoudige overlevers te zijn, waarbij zijn situatie van onzekerheid elke langetermijnvisie onmogelijk maakt. Daartussen liggen nog enkele potentiële ruimten, dragers van hoop en een mogelijke manier van denken om zich opnieuw te verbinden met rechtvaardigheid en natuur, om nieuwe relaties tussen mensen tot stand te brengen.

De kring "Externe betrekkingen" van Naturia heeft zich tot taak gesteld betrekkingen aan te knopen met alles wat zich als extern aandient, d.w.z. zowel buiten het project als aan de rand ervan, aan de grens ervan. Het is de bedoeling passages te creëren in de richting van een soortgelijke dynamiek en deze te intensiveren in nieuwe uitwisselingen.

Onze relaties ontwikkelen zich in verschillende richtingen:

 • De pachters, aan de grens van ons heden, dragers van verhalen en kennis om onze vreemde aankomst in continuïteit te brengen met wat heeft plaatsgevonden;
 • De mensen in de regio die in overgangsprocessen verwikkeld zijn, die trachten nieuwe economische banden tussen hen te smeden, om onze zorg voor discontinuïteit vorm te laten krijgen;
 • De associatieve actoren ;
 • De lokale en regionale overheden, zowel op het niveau van de regelgeving die specifiek is voor onze activiteit (GBT) als op het meer politieke en economische niveau, moeten een actor worden in een bestaande realiteit en proberen een transformerende rol te spelen;
 • De actoren uit het toeristische veld: organisatoren van wandel- of paardrijtochten, fietsverhuurbedrijven, natuur- of geschiedenisgidsen, enz. om de toerist te laten kennismaken met nieuwe verhalen.

Stewardship Cirkel

We zijn op een terrein met een geschiedenis die verschillende decennia omspant. Deze geschiedenis heeft zijn stempel gedrukt op de geesten en op het land.

Wij worden geconfronteerd met de complexiteit van de hypermoderniteit tussen ecologische bekommernissen, technologische overdaad en politieke dubbelzinnigheden.

Wij zullen de economische ontwikkelingsoriëntaties moeten preciseren, sociale en solidaire keuzes moeten maken zonder ons te laten meeslepen door de herhalingen en verleidingen van het neoliberale model.

Wij hebben aandacht voor de manier waarop de lokale, gemeentelijke en regionale dynamiek zal reageren op het terrein, op onze manier van zorg dragen voor het terrein en zijn omgeving.

Wij willen ons met de grootste omzichtigheid opstellen tegenover managementpraktijken die ons onze macht ontnemen en zelfs ontmenselijken ten gunste van wat onder de noemer "zorg" valt.

De beheerskring Naturia heeft zich tot taak gesteld zorg te dragen voor het gebied, zijn bewoners, zijn ecologie en zijn economie ten dienste van de kringen en de ideeën die door de coöperanten worden gepromoot.

De rentmeesterkring houdt zich bezig met alle praktische zaken die zich dagelijks voordoen:

 • antwoorden op vragen, verzoeken en reserveringen (e-mails, telefoon en RS)
 • ontvangst en vertrek van kampeerders,
 • betaling van uitkeringen
 • dagelijks onderhoud van alle infrastructuur ter plaatse
 • beheer van en toezicht op alle activiteiten en vrijetijdsbesteding
 • personeelsbeheer ter plaatse
 • contacten met leveranciers en dienstverleners...
 • conciërgediensten verlenen

De beheerkring zorgt voor een voortdurende aanwezigheid op het terrein en onderhoudt een dialoog met de huurders en het terrein in de ruimste zin van het woord: luisteren naar de behoeften, aandacht hebben voor verschuivingen.

NL