Het tweede deel van dit huishoudelijk reglement (IRR) is bedoeld om het kader vast te stellen voor de manier waarop wij samenleven. Dit deel is gebaseerd op de ROI voor de site, die werd opgesteld voor huurders en bezoekers.

Dit onderdeel hangt nauw samen met onze economische activiteit en is in overeenstemming met de wetgeving die het kamperen in het Waalse Gewest regelt.

Wij herinneren u eraan dat wij pachters zijn van het grondgebied dat wij bezetten, met een levenslange schuld aan toekomstige generaties. In die zin is het van essentieel belang om zorg te dragen voor de plaats en al zijn bewoners.

We hebben besloten om mensen samen te brengen die verschillende doelen hebben voor het Naturia-gebied.
Wij willen erop wijzen dat elke inschrijving als woonplaats of tweede verblijf bij de administratie van de gemeente waar de camping zich bevindt, verboden is.

 

1. ALGEMEEN

Zodat het management op de best mogelijke manier kan werken:

 • Kom en stel uzelf (en de mensen die met u meekomen) voor wanneer u aankomt bij de receptie, we zullen blij zijn om met u te praten en dit zal ons in staat stellen om te weten die ter plaatse is.
 • op uw kinderen en/of degenen die onder uw hoede zijn, wij hebben niet de mogelijkheid om op hen te letten en ons grondgebied is vol ontdekkingen maar ook vol potentiële gevaren.
 • ons vertellen wanneer iets kapot, gevaarlijk of vies is of wanneer er een ongeluk is gebeurd
 • Want het is goed om daaraan herinnerd te worden, ook al lijkt het op gezond verstand:
  • wij respecteren elkaar door en voor onze verschillen
  • racistische, seksistische of discriminerende taal of gedragingen zijn niet aanvaardbaar bij Naturia
  • we respecteren ook de plaats, de infrastructuren (sanitair, gemeenschappelijke keuken, materiaal ter beschikking)
  • wij respecteren de natuur, de fauna en de flora
  • u geen gevaarlijke materialen of goederen opslaat die het risico van brand in uw "habitat" kunnen verhogen

Meer formeel en omdat het overwogen moet worden:

Iedere persoon is persoonlijk verantwoordelijk voor de door hem/haar veroorzaakte schade of ongevallen. Hij is ook verantwoordelijk voor de daden van personen die bij hem verblijven en/of bezoekers. In geval van een ernstige inbreuk op het huidige R.O.I. kan de directeur, al dan niet met instemming van de OA, elk lid van de coöperatie tijdelijk uitsluiten, terwijl er een vergadering met de Raad van Lichten wordt belegd. 

Ernstige redenen voor ontslag zijn onder meer

 1. opzettelijke of kwaadwillige beschadiging
 2. niet-betaling of onderbetaling van kosten, met inbegrip van huur
 3. Onvoldoende onderhoud of niet-naleving van de wetgeving van het gebied en/of de habitat (zie bijlage Constructief charter en CGT-wetgeving)
 4. herhaaldelijk niet-naleving van de veiligheidsnormen
 5. herhaalde niet-naleving van de voorschriften inzake afvalscheiding
 6. herhaaldelijke niet-naleving van de voorschriften voor dieren
 7. asociaal en herhaaldelijk storend gedrag

  2- FORMALITEITEN

  De toewijzing en de keuze van het terrein zijn gebaseerd op het ingediende project en besproken met de projectleider, die zal verwijzen naar de AO en de OA.
  Als u een perceel grond in gebruik neemt, vragen wij u naast de jaarlijkse bijdrage een borgsom van 850 euro te betalen, die u terugkrijgt als u na het uitchecken vertrekt.

  3- JAARLIJKSE KOSTEN :

  De huur van een stuk grond bedraagt 1250 euro per jaar exclusief kosten en pakketten. De jaarlijkse vergoedingen voor 2022 zijn als volgt:

  • Elektriciteit: meterheffing van 18,5 BTW en verbruik volgens de prijs van de leverancier.
  • Water: meterkosten van € 18,5 incl. BTW en verbruik volgens de prijs van de leverancier.
  • Wifi en kabel TV beschikbaar afhankelijk van beschikbaarheid en prijs nader te bepalen
  • Interventie in afvalbeheer: forfaitair bedrag van 85 BTW INCLUSIEF. Al deze bedragen zijn inclusief 6% BTW.

  Het forfaitaire bedrag is geldig voor één woning, bewoond door de coöperant, zijn echtgenoot of wettelijk samenwonende partner, hun respectieve rechtstreekse bloedverwanten in opgaande lijn en in neergaande lijn aan wie het perceel is toegewezen.

  In het geval van het gratis uitlenen van het perceel aan vrienden of kennissen, stellen wij voor dat de uitgenodigde personen bewust deelnemen aan de financiële duurzaamheid van de coöperatie.

  Het onderverhuren van de woning van een coöperant kan volgens bepaalde modaliteiten gebeuren, altijd in overeenstemming met de met de OA gesloten overeenkomst.

  Het basismodel is als volgt:

  • 30 euro forfaitair voor de coöperatie, ongeacht de duur.
  • 25% van de huurprijs aan de coöperatie en 75% voor de coöperanten tegen overlegging van een factuur bij de reservering door de coöperatie.

  Coöperanten wier bijzondere investering in de coöperatie vereist dat zij regelmatig op het terrein aanwezig zijn, kunnen een aanvraag indienen om een tweede perceel in gebruik te nemen door de overeenkomstige huur te betalen.

  Art.4- BETALINGEN

  De factuur voor het jaarverbruik wordt aan het eind van het jaar toegezonden.

  De factuur voor de vaste prijs (afval, meters) en de huurprijs wordt aan het begin van het jaar toegestuurd en is betaalbaar voor het lopende jaar vóór 1 februari (via overschrijving op de ING-rekening BE93 3601 2282 7567 op naam van SC Naturia). Wij verzoeken u in de mededelingen het locatienummer met betrekking tot de verrichte betaling toe te voegen, zodat deze kan worden teruggevonden.

  Als u te laat bent met het betalen van uw rekeningen, zullen wij genoodzaakt zijn harder te werken, zodat u een tweede kans krijgt.

  Indien niets wordt ondernomen en na een ingebrekestelling per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs, kan de persoon belast met het dagelijks beheer overgaan tot de uitzetting van de bewoner van het kampeerterrein. De kosten van behandeling, vervoer en, zo nodig, bewaking van de ontheemde woning komen uitsluitend ten laste van de betrokken coöperant en worden verrekend met de betaalde waarborgsom; zij zijn in voorkomend geval onbetwistbaar verschuldigd door de huurder en worden derhalve in rekening gebracht.

   

  Art.5- HUISVESTING EN OPSLAG

  De habitats op de percelen moeten nuttig zijn voor een project en komen overeen met de bouwvoorschriften (bijlage 6 ). Alle vragen over faciliteiten moeten worden besproken met de AO en, indien nodig, tijdens de AV.

   

  Art.6- ONDERHOUD EN LOCATIES

  Wij vragen u om het terrein dat u bewoont schoon en netjes te houden. Hoog gras is voor ons geen probleem, maar een verwaarloosde kampeerplaats wel;)

  Het onderhoud van de staanplaats kan ook worden aangevraagd bij de coöperatie voor een vast bedrag van 1 uur (25 euro/uur) als u het zelf niet naar behoren kunt doen.

  Om enige samenhang in de beplanting te brengen, verzoeken wij u het beplantingsboekje te raadplegen dat zal worden opgesteld op basis van de aanbevelingen van Natagora. 

  De grasvelden zijn kwetsbaar, vooral bij regenweer, dus respecteer ze alstublieft door er niet overheen te rijden en uw auto op de parkeerplaats te laten staan in geval van slecht weer.

   

  Art.7- HYGIËNE EN SCHOONHEID

  Het afval wordt gesorteerd volgens de instructies van de directie De zakken (verkrijgbaar bij de receptie) moeten worden gedeponeerd in de daarvoor bestemde containers en volgens de door de eco-campingbeheerders vastgestelde methode.

   

  Art. 8- VERKEER - VEILIGHEIDSMAATREGELEN - GELUIDSMAATREGELEN

  We rijden in een laag tempo (nog geen 10 km/u) en we rijden niet tussen 22.00 en 7.00 uur. Als u uw auto niet op de parkeerplaats wilt laten staan, zult u hem op de gehuurde plaats moeten parkeren.

  De coöperatie wijst alle verantwoordelijkheid af voor ongevallen en diefstal op het kampeerterrein.

  Kook- en verwarmingstoestellen op gas, olie en elektriciteit moeten zo worden geïnstalleerd dat de veiligheid is gewaarborgd. Het maximale vermogen is 16A.

  Het is ten strengste verboden wapens mee te brengen op de camping.

  Als u wilt feesten, praat dan met het management en zij zullen proberen een meer afgelegen plaats te vinden om lawaai te maken. Op de staanplaatsen kunt u natuurlijk naar muziek luisteren of muziek maken, maar denk ook eens aan de anderen.

  Tussen 22.00 en 8.00 uur proberen we zo stil mogelijk te zijn.

  We willen ook wat rust houden gedurende de dag, dus we vragen u om bijzonder stil te zijn en geen gemotoriseerd materieel te gebruiken elke dag tussen 12.00 en 15.00 uur en op zondag. Behoudens voorafgaande toestemming van de directie is het gebruik van lawaaierige werktuigmachines toegestaan (binnen de grenzen van het gezond verstand en het respect voor anderen):

  Donderdag tussen 9u en 19u

  Maandag tot zaterdag tussen 10u en 12u

  Zich bewust van het feit dat het terrein, de inrichting ervan, het onderhoud en bepaalde constructies het gebruik van lawaaierige machines kunnen vereisen, informeert de directie de coöperanten en huurders zoveel mogelijk van tevoren.

  Kampeerders en medewerkers zijn verplicht de volgende veiligheidsnormen in acht te nemen om het brandgevaar tot een minimum te beperken - alle buitenvuren zijn verboden buiten de aangewezen zones,- barbecues moeten zoveel mogelijk worden beveiligd

  - de opslag van gasflessen is alleen toegestaan buiten de woningen en het aantal ervan moet beperkt blijven tot 2 per kampeerplaats. (één voor gebruik en één als reserve, maar nooit twee tegelijk gebruikt)

  In geval van een interventie is het absoluut noodzakelijk de hulpdiensten te verwittigen (112: dringende medische hulp en brandweer, 101: politie); de gasflessen te sluiten en te evacueren; de brandblussers te gebruiken die in de 3 brandweerkazernes op de camping ter beschikking staan, de bewoners van de aangrenzende standplaatsen alsook de verantwoordelijken te waarschuwen en ervoor te zorgen dat de voertuigen vrije toegang hebben tot het pad dat naar de ramp leidt.

  Een intern noodplan wordt momenteel ontwikkeld en kan het bovenstaande wijzigen.

   

  Art. 9 Gebruik van Wifi en blootstelling aan golven

  Aangezien wij onder ons een medewerkster hebben die lijdt aan EHS (elektromagnetische hypergevoeligheid) en de kwestie van de invloed van golven op onze gezondheid en op het milieu een onderwerp is dat ons bezighoudt, stellen wij aan alle bezoekers, seizoenarbeiders en medewerksters voor om het gebruik van Wifi en 3,4,5 G zoveel mogelijk te beperken. Om dit te doen, stellen wij voor dat mensen die aangesloten willen blijven een kastje kopen om via een draad verbinding te maken met het internet. De Wifi van Naturia is alleen toegankelijk bij de receptie en op het terras van de bar.

  Art.10- HONDEN en andere HUISDIEREN

  Honden van medewerkers, gasten en wandelaars moeten aangelijnd zijn of aangelijnd en onder toezicht en verantwoordelijkheid van hun baas blijven.

  Alle honden zijn toegestaan, met uitzondering van de rassen die zijn opgenomen in de lijst van gevaarlijke honden, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 29/10/1999 met referentie 35553, tenzij vooraf toestemming is verkregen.

  Coöperanten die honden bezitten, groot of klein, moeten ervoor zorgen dat ze niemand storen en zijn verantwoordelijk voor eventuele schade.

  Hun uitwerpselen moeten worden verzameld door .... de eigenaars;) Maximaal 2 honden per perceel zijn toegestaan.

  Art.11- GEBRUIK VAN WATER

  Het is streng verboden water te verspillen, vooral in droge periodes (auto's wassen en slangen gebruiken, kranen lang laten lopen). Wij stellen ook voor dat elk huis een regenwater opvangsysteem heeft.

  Art. 12 INFRASTRUCTUUR

  De coöperatie bezit en/of huurt verschillende gemeenschappelijke infrastructuren op het Naturia-terrein (de bar-boetiekruimte, de brasserie, de garage, de gemeenschappelijke keuken, de sanitaire voorzieningen, ....). Deze staan onder het beheer en de verantwoordelijkheid van de beheerder en/of de door de OA gemandateerde personen.De voorwaarden voor gebruik, bewoning en toegang zijn onderworpen aan het akkoord van de bevoegde personen.

  NL