Aangezien het doel van de regels is ervoor te zorgen dat wij goed samenleven, zijn zij gebaseerd oṕ op coöperatieve waarden: 

1. Gratis en vrijwillig lidmaatschap. 

2. Democratische macht uitgeoefend door de leden.

3. Economische participatie van de leden. 

4. Autonomie en onafhankelijkheid. 

5. Onderwijs, opleiding en voorlichting. 

6. Samenwerking tussen coöperaties. 

7. Betrokkenheid bij de gemeenschap.

Om zo goed mogelijk aan deze wens te voldoeńde koepeĺHet is geïnspireerd door, maar niet ondergeschikt aan, gedeeld bestuur.

2.1. Leden - Samenwerkers

Personen die op een van de soorten aandelen intekenen, aanvaarden de statuten van de coöperatie.́haar doel en oogmerké haar handvest, haar Rzeervan het huishoudelijk reglement.́s en deédie geldig zijn genomen door haar structurerende organen.

Bovendien zijn de rechten en plichten die inherent zijn aan de aandelencategorie waarop wordt ingetekend, verschillend naar gelang van de aandelencategorie. De toetreding en uitsluiting van een lid volgens zijn aandelencategorie kan dus enkel gebeuren volgens de coöptatie- en de-coöptatiemodaliteiten beschreven in zijn aandelencategorie (zie Art. 5c van de statuten)

2.1.1. Rol en verantwoordelijkheden van de samenwerkende partijen

Co-op deelnameéIn het model dat is opgezet, staan de taken en activiteiten van de operatoren centraal. De taken en activiteiten van deés liés à Het maatschappelijk doel van Naturia zijn toevertrouwdés, onder andere, aan de coöperaties.éDe coöperatie is verantwoordelijk voor de betaling van de kosten aan de eigenaars, die deze, zo nodig, op zich nemen volgens de overeenkomst die zij met de coöperatie hebben gesloten.  Alle leden van de coöperatie verbinden zich ertoe op de hoogte te blijven van de ter beschikking gestelde documenten en alle documenten te lezen die hen in staat stellen een gefundeerd advies uit te brengen.

De gedefinieerde verkenningsgebieden (economisch, ecologisch, sociaal-cultureel) zijn de plaatsen waar ideeën en projecten worden verwelkomd, hetzij in de zin van een oproep van Naturia aan de buitenwereld, hetzij in de zin van een voorstel van de buitenwereld aan Naturia.

Naast de dagelijks terugkerende taken is het participatief beheer van de coöperatieérative s'.éneigt naar̀ alle gebieden, van financieel beheer tot̀ de organisatie van evenementen, de inrichting van de ruimte en dè de réflexie op de structuur en de interne verhoudingen van de coöperatieératief. 

Iedereen is uitgenodigd́ à om zijn vaardighedenéen motivatie in dienst van de coöperatie.édoor betrokken te raken op een ad hoc of permanente basis.́gulièHet doel is de kwaliteit van het bestaan op een of meer gebieden te verbeteren, afhankelijk van de gebleken behoeften.és door de clusters en volgens zijn middelen en de middelen van de coöperatie

Alle coöperatiesédie verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van deéDe omzet van het project wordt geïnvesteerd in eeǹ van het vermogen om dat te doen.éen zich verbinden tot̀ réom te bereiken wat ze wilden doenés.

Beheer van de tijdsinvestering van co-opséDe procedure voor de selectie van de sponsors en hun financiële erkenning is geregeld in punt 2.1.2.

In overeenstemming met onze waarden van ontmoeting en samenwerking, stellen wij ook twee sleutelmomenten voor in het leven van de coöperatie:

* het laatste WK in oktober waarop alle leden (meewerkende leden en sympathisanten) worden uitgenodigd om deel te nemen aan de Naturia-conferentie

 • een week van participatief werk vóór de paasvakantie

2.1.2 Investering van tijd en financiële erkenning

Naturia is een camping waarvan de economische activiteit aan de basis ligt van de exploratievelden en waar de exploratievelden aan de basis liggen van de economische activiteit van de camping.

De economische activiteit van het kampeerterrein:

Om de economische activiteit van de camping te ondersteunen, zijn een aantal functies nodig. De definitie van deze functies is gekoppeld aan de strategische oriëntaties zoals vastgesteld door de AO (en indien nodig door de GA) en de menselijke behoeften in verband met de verwezenlijking van de economische activiteit.

Deze vereisen een duidelijke en voorspelbare financiële erkenning voor degenen die uit hoofde van hun functie dagelijks ter plaatse moeten zijn en actief meewerken aan de organisatie van de coöperatie en haar activiteiten, alsmede aan haar ontwikkeling.

Op dit moment zijn we aan het identificeren:

  • de managementfunctie die 250 euro per dag exclusief BTW op factuur betaalt en waarvan de taken door de OA zijn vastgesteld
  • De bestuurs- en beheersfuncties van de coöperatie (hierna erkenning van het werk van de oprichters)
  • Operationele functies in verband met het onderhoud van de site;
  • ontvangst- en dienstfuncties .

Economische activiteit in de exploratievelden :

Wij stellen voor een urenteller in te stellen voor de tijdsinvestering en de financiële erkenning daarvan binnen de verkenningsgebieden, die door elke samenwerker online moet worden ingevuld. Dit zal als basis dienen voor de herverdeling van  de door de activiteiten gegenereerde financiële marges die aan de bezoldiging moeten worden toegerekend.

De erkenning van het werk van de oprichters en van de personen die een belangrijke bijdrage tot de oprichting van de coöperatie hebben geleverd of hebben geleverd, wordt momenteel samen met de Fébécoop bestudeerd. Deze erkenning zal het voorwerp uitmaken van een specifieke bijlage.

2.1.3. Soorten aandelenklassen en leden 

Elke erkende coöperant wordt mede-eigenaar van de coöperatie Naturia, heeft zitting in de algemene vergadering en beslist dus over de organisatie en de algemene oriëntatie van de coöperatie, met inachtneming van de bestaansreden zoals die is vastgesteld door de garanten, de enige houders van de aandelen van categorie A.

Hij/zij kan worden benoemd in alle bestuursorganen als omschreven in deze ROI.

De coöperanten worden naar gelang van hun gewenste mate van betrokkenheid in aandelenklassen ingedeeld  en effectief in het leven van de coöperatie.

De coöptatie van coöperanten en hun deelname worden besproken in de OA, die de aanvragen elektronisch aan de betrokken coöperanten voorlegt om hun eventuele mening te vernemen.

De leden van elke categorie komen samen in een'een specifiek college. Gezien de verschillende verhoudingen die elk college ten opzichte van de coöperatie heeft - A, garant; B, actief betrokken; C, ondersteunend en ondersteunend - is het van belang de coöperatie een eigen stem te geven. C'is en ook, in'een Algemene Vergadering, s'de wijziging van de statuten of het doel van de coöperatie, de'De Vergadering kan slechts rechtsgeldig beraadslagen indien ten minste de helft (1/2) van alle medewerkers van elke categorie aanwezig of vertegenwoordigd is en indien'in elk college een volstrekte meerderheid wordt verkregen (zie artikel 18 van de statuten). 

2.1.4 Verdeling van de financiële marges

Wij zijn een coöperatie en een sociale onderneming. De in die zin erkende coöperaties verbinden zich ertoe  herinvesteren in de coöperatie als prioriteit (art. 24 van de statuten).

Deze investering moet de werking van de coöperatie voeden, zowel wat betreft de consolidatie van de balans en de instandhouding van de infrastructuur en het onderhoud van de site, als wat betreft de ontwikkeling van overgangsprojecten en -praktijken.

Wij hebben ook aandacht voor de investeringen van de coöperanten, vooral in perioden waarin de marges kleiner zijn en onvoldoende financiële erkenning toelaten. Wij houden een "tijdsboek" bij (zie bijlage) waarin zoveel mogelijk wordt bijgehouden hoeveel tijd elk lid aan de organisatie en ontwikkeling van de coöperatie heeft besteed. Dit boek wordt regelmatig vergeleken met de beschikbare financiële marges om, vroeg of laat, de investeringen van eenieder te vergoeden en zo te voorkomen dat er verbittering ontstaat die de overgang zou kunnen schaden. Dit bijzondere boekhoudsysteem maakt het ook mogelijk de nodige tijd te besteden aan de ontwikkeling van projecten door te voorkomen dat deze overhaast worden uitgevoerd om op korte termijn winst te maken. Het wordt bijgehouden door de OA en elk jaar voorgelegd aan de AV, die het goedkeurt.

De uitkering van dividenden voor elke coöperant is wettelijk beperkt tot een maximum van 6%, met inachtneming van de dubbele solvabiliteits- en liquiditeitstest. 

Het Wetboek van vennootschappen voorziet in de verplichting van een dubbele toets (toets van het nettovermogen en van de liquiditeit) om uitkeringen (dividenden,...) te kunnen doen aan de aandeelhouders van een coöperatieve vennootschap, maar ook in geval van een verzoek tot terugbetaling van aandelen. Volgens deze test kan geen terugbetaling van aandelen of dividenden plaatsvinden indien de solvabiliteit van de onderneming als gevolg van deze terugbetaling of uitkering in gevaar zou komen, of indien de coöperatieve vennootschap gedurende een periode van twaalf maanden niet langer in staat zou zijn aan haar betalingsverplichtingen te voldoen.

2.1.5 Kortingen en voordelen

Elke coöperant krijgt een permanente korting van ongeveer 10% op de diensten van Naturia (huisvesting en activiteiten).  Afhankelijk van het aantal ingebrachte aandelen kan het prijsbeleid ook worden aangepast aan de jaarresultaten.  

De coöperatieve gebieden en hun habitats worden gratis ter beschikking van de coöperatoren gesteld (voor zover beschikbaar):

 • het laatste WK in oktober tijdens de Naturia conferentie
 • tijdens het participatieve werkkamp voor de paasvakantie2.2. Algemene Vergadering (AV)  

In de artikelen 15, 16, 17 en 18 van de statuten worden de grote lijnen aangegeven. 

2.2.1. Samenstelling

De AV is het soevereine orgaan van de coöperatie en bestaat uit alle coöperanten.

De AV is een prédoor de voorzitter van dés President'OA.

Het is de verantwoordelijkheid van de'OA van s'ervoor zorgen dat de'De AVA wordt gehouden overeenkomstig de bepalingen van de wet en het reglement. 

In deze hoedanigheid moet het nagaan of het quorum aanwezig is, of de'De Raad ziet erop toe dat de agenda wordt nageleefd, dat de leden vrijelijk gebruik kunnen maken van hun recht om aan het debat deel te nemen en van hun recht om te stemmen. Het is ook verantwoordelijk voor het certificeren van de'De juistheid van de presentielijst en van de inhoud ervan.'ervoor zorgen dat'een verslag van de'Vergadering worden opgesteld.

2.2.2. Organisatie van de'Montage 

L'De AV wordt bijeengeroepen door de'OA per e-mail ten minste vijftien dagen vóór de datum van de vergadering. De convocatie vermeldt de agendapunten en bevat, voor zover mogelijk, de volgende informatie  de documenten die nodig zijn om een oordeel te vormen over de besluiten die eeǹ nemen.

De AV mag niet beraadslageń(b) alleen te beraadslagen over punten die op de agenda staan of die worden voorgesteld en aanvaard door een gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden, behalve in spoedgevallen.'De noodsituatie wordt naar behoren verantwoord in de notulen van de vergadering.'AG.

Van de beraadslagingen en stemmingen van de AV worden notulen gemaakt, die door een voor de vergadering aangewezen secretaris worden opgesteld en door de voorzitter en elk lid dat daarom verzoekt, worden ondertekend.  

De notulen zijn voor alle medewerkers beschikbaar op het hoofdkantoor van Naturia. Exemplaren zijn verkrijgbaar bij́aan derden worden ondertekend door twee  bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.

L'De AV komt zo vaak bijeen als nodig is om een dynamisch project met een sterke collectieve dimensie mogelijk te maken.

Er is echter ten minste één jaarvergadering binnen zes maanden na de afsluiting van de jaarrekening. Bij Naturia is dit gepland voor de tweede maandag van juni.

Alleen de AV heeft het recht om wijzigingen in de statuten aan te brengen, bestuurders en accountants te benoemen en te ontslaan en hen van hun taken te ontheffen, alsmede de jaarrekening goed te keuren. 

2.2.3. Samenstelling van de'agenda

Naast de verplichte punten van de'Jaarlijkse Gewone Vergadering, de'De agenda wordt bepaald door de'OA rekening houdend met de overgebrachte discussiepunten. 

 

2.2.4. Besluiten à l'Algemene Vergadering

Alle samenwerkers zijn lid van de'AG. 

Voordat een besluit wordt genomen, worden de partijen voldoende geïnformeerd.̀ Alle leden zijn welkom om verduidelijkende vragen te stellen vóór de vergadering.'Vergadering aan de President. 

De voorkeur gaat uit naar een besluit met toestemming. Indien de beslissing echter niet kan worden uitgesteld en'na verscheidene pogingen een of meer van de geuite bezwaren niet kunnen worden weggenomen, de'De Vergadering kan gebruik maken van stemming bij absolute meerderheid: meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen (50% +1 stem). Behoudens de uitzonderingen waarin de statuten en de wet voorzien, worden de besluiten van de Algemene Vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de stemmen die aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Wanneer deze besluiten betrekking hebben op de wijziging van de huidige statuten of van de doelstellingen van de coöperatie, moet de volstrekte meerderheid worden verkregen binnen elk college dat de categorieën van aandelen vertegenwoordigt. 

Wanneer de beslissing betrekking heeft op de'toekenning van'een functie of'een mandaat aan een persoon, de bevoorrechte moduśverkiezing zonder kandidaat. De gekozen persoon heeft het recht het mandaat niet te aanvaarden dat de'AG wil hem toevertrouwen.

2.2.5. Bevoegdheden

De AV is het controlerende orgaan en heeft de bevoegdheden die de wet en de statuten haar uitdrukkelijk toekennen. De AV heeft als enige het recht om de jaarrekening en de voorlopige begroting goed te keuren, het resultaat te bestemmen, wijzigingen in de statuten aan te brengen, bestuurders en accountants te benoemen, hen te ontslaan, hun ontslag te aanvaarden en de bestuurders kwijting te verlenen.

Voor de besluitvorming is de'De Vergadering is bevoegd voor elke aangelegenheid die van invloed is op de'algemeen project :

- arbitrage over kwesties die van invloed zijn op het project in zijn geheel;

- validering van documenten die tegen derden kunnen worden gebruikt: ROI, handvest, statuten, enz;

- benoeming van directeuren...

2.3 Bestuursorgaan (AB)  

Indien wij voldoende leden hebben, zouden wij willen overwegen dat de Raad van Bestuur uit ten minste 5 bestuurders bestaat, al dan niet meewerkend.

Ten minste één directeur zal worden gekozen na voordracht van de coöperanten van categorie A. Op voordracht van de coöperanten van categorie B wordt ten minste één directeur gekozen. Ten minste één directeur wordt gekozen op voordracht van de coöperanten van categorie C. 

De directeuren kunnen uit andere dan de huidige categorieën worden gekozen. Zij kunnen ook van buitenaf worden gekozen.

In artikel 12 van de statuten wordt de perimeter omschreven.

  2.3.1. Samenstelling 

De AO is deéHet is ook verplicht.

Het is verantwoordelijk vooré om ervoor te zorgen dat̀ de pérennité en eeǹ nalevingé juridische en fiscale aspecten van de coöperatieératief, hij is de vertegenwoordiger ervan.ésentant auprzeers van derden. 

De FO Naturia bestaat idealiter uit ten minste 4 bestuurders die voor 3 jaar door de AV worden benoemd. Zij kiest uit haar leden, naar gelang van de behoeften, ten minste 3 algemeen directeuren in het Coördinatieorgaan (CB) voor een periode van 3 jaar. Ten minste één bestuurder die geen gedelegeerd bestuurder is, is vereist.  De FO wijst onder de beheerders ten minste één starter en één planner aan die specifiek verantwoordelijk zijn voor het onthaal van de coöperanten.

Bovendien kan zij in de toekomst andere algemeen directeuren benoemen die  de CO (Coördinerende Instantie) :

 • Delegeren naar de ecologische pool
 • Delegeren aan de economische pool
 • Delegeer naar de sociale pool
 • Delegeren naar de culturele pool
 • Gedelegeerd aan het dagelijks bestuur: de manager

2.3.2. Organisatie

De OA isézo vaak mogelijk.érêt van de coöperatieératief vereist. Het moet êworden bijeengeroepené op verzoek van een beheerder.

De modus van débevoorrechteégié is deébesluit bij instemming. Echter, als deébeslissing kan niet worden uitgesteldéen dat nazeerNa verschillende pogingen werden een of meer bezwaren geuit.és kunnen niet êom opgeheven te wordenéDe OA kan overgaan tot stemming.  

Wanneer deéHet besluit betreft de toekenning van een ambt of mandaat à een persoon, is de voorkeurswijzeé is deéverkiezing zonder kandidaat. De gekozen persoon heeft het recht het mandaat dat de AB hem/haar wil geven niet te aanvaarden.

Wanneer een bestuurder een belangenconflict heeft, kan van hem worden verlangd dat hijérêDe directeur moet de andere directeuren op de hoogte brengen en mag niet deelnemen aan andere activiteiten. à de débeslissing.

Wanneer de FO eeǹ Een stemming is slechts geldig indien ten minste de helft van de bestuurders aanwezig is.  Het voorstel moet de volstrekte meerderheid krijgen (50% van de stemmen + 1).

Besluiten met eenparigheid van stemmen kunnen worden genomen door ékritiek.

Naar behoefte wordt aan alle samenwerkende partijen regelmatig feedback verstrekt over de grote projecten die in de EU worden uitgevoerd.'OA door de voorzitter en toegankelijk op google drive.

2.3.3. Bevoegdheden

De AO is het orgaan van de coöperatie dat collegiaal is bekleed met de meest uitgebreide bevoegdheden om alle beheersdaden te verrichten die binnen de werkingssfeer van het maatschappelijk doel vallen, met uitzondering van die welke door de wet en de statuten aan de AvA zijn voorbehouden.

Twee gezamenlijk handelende bestuurders vertegenwoordigen de coöperatie rechtsgeldig voor alle handelingen die verder gaan dan het dagelijks beheer. 

Het bestuursorgaan stelt ontwerpen van het huishoudelijk reglement op en legt deze voor aan de algemene vergadering, met inachtneming van de bepalingen van deze statuten.

De OA heeft de mogelijkheid om permanente of tijdelijke groepen over specifieke onderwerpen op te richten.

Het bestuursorgaan stelt de aan de door hem verleende delegaties verbonden emolumenten vast. Indien de personen aan wie het bestuursorgaan delegaties verleent, lid zijn van het bestuursorgaan, wordt de bezoldiging van deze personen vastgesteld door de algemene vergadering van coöperanten. De vergoeding als bestuurder mag slechts bestaan uit een beperkte vergoeding of een beperkt presentiegeld en mag niet bestaan uit een aandeel in de winst van de vennootschap (art. 12g van de statuten).

Hij benoemt het Coördinatieorgaan (CB).

 2.4. Het coördinerend orgaan  

De CO is een plaats waar de strategische visies van de OA worden afgestemd op de realiteit van het veld en de projecten en operationele besluiten die daaruit voortvloeien. De leden van het coördinatieorgaan staan garant voor de coördinatie tussen de verschillende polen en de verschillende projecten. Zij dragen de energie van de OA en de daaruit voortvloeiende strategische besluiten en de energie van de werkgroepen en de daaruit voortvloeiende operationele besluiten.

2.5.1 Samenstelling

Het is samengesteld uit de directeuren van de verschillende afdelingen zoals bepaald door de OA en één vertegenwoordiger van de werkkringen per afdeling.

Het AO kan een extra persoon uitnodigen om de vergadering bij te wonen.éom de beslechting van het geschil te vergemakkelijken.évakbond of een of andere belangrijke contactpersoon uitnodigené voor éverduidelijk ofwel punt à (deze persoon neemt niet deel aan de besprekingen).ébesluiten).

2.5.2 Organisatie van het coördinatieorgaan

Als hub kiest de FBO voor een meer pro-actieve aanpak.ésynchronisé om snel te verdelen wat niet beschikbaar is.éHiervoor is geen arbitrage of overleg nodig. Voor de meer complexe kwesties en de informatiestroom is er geen behoefte aan arbitrage of overleg.éregelmatig samenkomen.

De agenda ziet er als volgt uitéalisé van manizeers participatieve aanpak en is gevalideerd door deé in déHet doel van deévakbond. De bevoorrechte moduségié om een beslissing te nemen.éDe beslissing is de juiste.ébesluit bij instemming.

2.5.3. Compétences

De CB is compétent voor :

   • een transversale en pluriforme kijk op de lopende projecten te behouden, de belangrijkste étapes, hun ketenenînement ;
   • interacties tussen centra te organiseren  en tussen werkkringen;
   • de follow-up van de ontwikkeling van deédoor de OA genomen en door de AV gevalideerde besluiten (opérationalisatie, distributie indien eigendom onduidelijk is);
   • rapporteren via de OA à de AV, indien nodigésion, blokkades of vragen, opduikingen en ideeën die leiden tot het ontstaan van nieuwe ideeën.éDe Commissie heeft ook een of meer voorstellen voor een verordening gedaan.éoplossing of een weg om te onderzoeken;

 

2.5. Palen - werkcirkels 

Iedereen die bij het participatieve beheer van de coöperatie betrokken wenst te worden, kan lid zijn van een of meer polen waarin de door de coöperanten voorgestelde of door de OA voorgestelde projecten zijn opgenomen.

Uiteindelijk wordt een clustercoördinator aangesteld om de projecten in een cluster te vertegenwoordigen. Hij/zij wordt benoemd tot lid van de CB.

2.5.1. Vaardigheden en kader

De daar opgerichte clusters en werkgroepen zijn plaatsen om een project voor te bereiden, te positioneren, ervaringen uit te wisselen, de leden erbij te betrekken en er beslissingen over te nemen.

Elke werkkring volgt een door de CB vastgesteld kader. Dit kader omvat het algemene thema van de actie (b.v. voeding) en het algemene doel of de bestaansreden (b.v. oprichting van een netwerk van plaatselijke distributeurs).

In het kader worden gebieden afgebakend waarvoor de werkgroepen verantwoordelijk zijn en die moeten worden geraadpleegd voor elke aanpassing (b.v. de bouw van een habitat).

Het doel wordt gespecificeerd door verwachte acties of projecten (b.v. een gemeenschappelijke plaats inrichten) en een tijdschema (b.v. voor die en die datum). Het kan ook gaan om terugkerende verantwoordelijkheden (bv. maandelijkse nieuwsbrief).

De kring stelt een voorlopige jaarlijkse begroting voor die door de OA moet worden goedgekeurd. Dit budget, geëvalueerd op basis van de behoeften en mogelijkheden van de coöperatie (zie punt 2.5.3), zal ter beschikking worden gesteld voor de verwezenlijking van deze doelstellingen, waarbij elke kring verantwoordelijk is voor de verwezenlijking van het budget met betrekking tot de eerder vastgestelde doelstellingen.

Binnen dit kader is de kring bevoegd en autonoom.

Voor besluiten die gevolgen hebben voor andere kringen, moeten deze worden geraadpleegd en in staat worden gesteld op een voorstel te reageren. Indien de gevolgen voor andere kringen niet bekend zijn, wordt de kwestie aan de CB voorgelegd om te verduidelijken wie het besluit kan nemen, waarbij zo nodig het kader van een of meer kringen wordt aangepast.

De definitie van de cirkels en hun kaders kan bij elke vergadering van de CB worden gewijzigd. 

2.5.2. Interne werking

Elke werkkring is verantwoordelijk voor zijn eigen bestuur (onder voorbehoud van validering door de OA) en stelt zijn eigen interne werking vast met behoud van de waarden van Naturia.

Zij moet ervoor zorgen dat zij de besluiten en genomen maatregelen en het toezicht op eventuele periodieke indicatoren registreert.

Op elke vergadering zullen notulen worden opgesteld. Het vermeldt de aanwezigen, de operationele follow-up, de voorgestelde besluiten  en discussiepunten die door de afgevaardigde van de pool moeten worden voorgelegd aaǹ de CB.

Deze notulen zijn beschikbaar in de mappen van elke werkkring.

2.5.3. Financieel beheer

Elke werkgroep of elk project dat geld wil uitgeven, stelt een budget voor dat voor dit doel moet worden gebruikt.̀ de AO die de haalbaarheid ervan inziet in overleg met de AO en met de in de AV goedgekeurde begroting.

 2.6 Raad van Lichten 

Art. 14 van de statuten ligt aan de basis van deze lichtraad.

2.6.1. Samenstelling

De Verlichtingsraad is het andere orgaan vanétekeń rechtstreeks door de AV.

Zij bestaat uit ten hoogste 2 coöperanten uit de leden die geen bestuurder zijn en die geen deel uitmaken van de CB of geen ander mandaat binnen de coöperatie hebben.

Ze zijnétekenévoor 2 jaar in een verkiezing zonder kandidaat.

2.6.2. Organisatie

De Raad van Lichten bepaalt zijn interne werking. De leden kunnen elkaar voor elke vergadering uitnodigen.éunie van enig orgaan van de coöperatieératief. 

Naast het juridische aspect van de controle namens de AV van het bijhouden van de rekeningen, is de Raad van Lichten éook belast met́ om de congruentie te controleren vanébesluiten en acties van de organen van de coöperatieénaar de waarden en waarden van de à het doelé sociaal.

2.6.3. Compétences

De medewerkers die benoemd zijn in de Verlichtingsraad, alsédooréof gezamenlijk, hebben een onbeperkt recht omé van onderzoek naar alle operaties.évan alle lichamen van de co-opératief. Zij kunnen boeken, correspondentie, procedures, enz. inzien.zeers-verbaux et génévan alle écriteria voor de coöperatieézonder ze weg te nemen of te verspreiden.

Zij kunnen elke vraag stellen overéverrekening.

Ze kunnen elke coöperatie oproepenéof enig orgaan in verband met de à een déZij zijn niet op de hoogte van besluiten of acties die volgens hen niet in overeenstemming zijn met de waarden of het doel van het project.é van de coöperatieératief.

Zij kunnen tijdens een conflict door de coöperanten worden aangesproken en zo nodig een beroep doen op een supervisor of bemiddelaar om hen te ondersteunen. In geval van conflicten zetten zij een systeemdenken in dat rekening houdt met de groepsdimensie van het conflict.

Zij organiseren zo vaak als nodig spanningsbijeenkomsten.

Zij brengen verslag uit aaǹ de jaarlijkse gewone AV.

De lichtraad is geïnspireerd op het maatschappelijk comité zoals dat in andere coöperaties bestaat.

NL